Văn bản

Văn bản số 4164/QĐ-BNN-KHCN triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc
Ban hành kế hoạch của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển nông thôn thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/1/2019 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc

Ngày ban hành: 28/10/2021

Ngày có hiệu lực: 28/10/2021

Trạng thái: Đang có hiệu lực

Nghị định số 74.2018.NĐ-CP của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132.2008.NĐ-CP
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ngày ban hành: 15/05/2018

Ngày có hiệu lực: 15/05/2018

Trạng thái: Đang có hiệu lực

Nghị định số 132.2008.NĐ-CP của Chính phủ - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày ban hành: 31/12/2008

Ngày có hiệu lực: 31/12/2008

Trạng thái: Đang có hiệu lực

Văn bản hợp nhất 01.VBHN-BNNPTNT 2018 xử lý thực phẩm nông sản không bảo đảm an toàn
Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn, có hiệu lực từ ngày 16/12/2011, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực từ ngày 18/7/2017

Ngày ban hành: 23/05/2018

Ngày có hiệu lực: 23/05/2018

Trạng thái: Đang có hiệu lực

Văn bản hợp nhất 30.VBHN-VPQH - Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày ban hành: 10/12/2018

Ngày có hiệu lực: 10/12/2018

Trạng thái: Đang có hiệu lực

Hệ thống thông tin sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc hàng hóa đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế số: 16036 theo quyết định số: 61711/QĐ-SHTT của Cục sở hữu trí tuệ, ngày 30.09.2016.

Thực hiện nhiệm vụ “Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam” thường niên trên quy mô toàn quốc. Theo kế hoạch số 99 / KH - MTTW - BCĐTWCVĐ của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE) - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn

Vận hành bởi Công ty cổ phần khoa học công nghệ Bảo Tín